Bjuvs kommuns logga

Egenkontroll för skola, förskola och fritidshem

De flesta pedagogiska verksamheter är skyldiga att ha en god egenkontroll för att förebygga och motverka negativ påverkan på miljön och människors hälsa. Egenkontrollen hjälper er att kontrollera verksamheten och tidigt upptäcka brister innan människor eller miljö riskerar att ta skada.

Det är du som är ansvarig för en skola eller en förskola som är skyldig att se till att lagens och myndigheternas krav följs genom en god egenkontroll. Egenkontrollen ska vara anpassad efter er verksamhet och ska uppdateras regelbundet.

I en skolmiljö kan egenkontroll handla om att:

  • kontrollera städning och ventilation
  • ha en uppdaterad ansvarsfördelning
  • skapa en aktuell förteckning över vilka kemikalier som ni använder i verksamheten
  • skapa rutiner för städning och hygien.

Ytterligare information om kemiklaieförteckning

Skolor, förskolor och fritidshem har anmälningsplikt för miljö- och hälsoskyddstillsyn och de har ett ansvar att systematiskt undersöka och bedöma risker inom sina verksamheter.

Resultat av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas. Av dokumentationen ska det bland annat tydligt beskrivas hur det organisatoriska ansvaret är fördelat när det gäller egenkontrollen och dokumentationen ska även innehålla en kemikalieförteckning. Det är också viktigt att egenkontrollen är känd av all personal.

Mer om anmälningsplikt för skolor, förskolor och fritidshem

Egenkontroll för pedagogiska verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga, till exempel pedagogisk omsorg och vuxenutbildningar, omfattas också av miljöbalkens krav på egenkontroll.

Senast publicerad: