Bjuvs kommuns logga

Kemikalieförteckning

Om din verksamhet är anmälningspliktig ska du föra register över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan vara farliga för människors hälsa eller miljön.

Verksamhetsutövare och företag ska göra en förteckning över de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras i verksamheten som en del av egenkontrollen.

Alla kemiska produkter som ni använder i företaget ska redovisas i en kemikalie­förteckning. Kemiska produkter som har en möjlig risk ska vara med i förteckningen om de används i produktionen (inte kontorsmaterial, diskmedel etcetera). Även entreprenörskemikalier bör vara med. Kemikalieförteckningen bör uppdateras regelbundet, till exempel en gång per år.

Du ska som verksamhetsansvarig dokumentera vem eller vilka som ska föra registret samt vilka risker som har identifierats och hur de har värderats.

  • produktens eller organismens namn
  • omfattning och användning av produkten, till exempel årlig förbrukning eller den maximala mängd som lagras på företaget

  • information om produkten eller organismens hälso- och miljö-skadlighet

  • produktens klassificering vad gäller hälso- och/eller miljöfarlighet (de risk- eller skyddsfraser som finns på säkerhetsdatabladet kan användas som information om pro­duktens hälso- och miljöfarlighet).

Bedöm om de kemikalier som inte används eller behövs längre ska sort­eras bort. De ska i de flesta fall behandlas som farligt avfall.

Kemikalieintensiva verksamheter och verksamheter med stor kemikaliehantering (stor mängd och/eller farlighet) ska ha en fullständig kemikalieförteckning. Även verksamheter med stor risk att personal eller omgivning exponeras för kemikalier ska ha en fullständig kemikalieförteckning.

Bygg- och miljöförvaltningen kan kräva in dokumentation vid tillsyn för att se så att lagarna om kemikalier i miljöbalken uppfylls. Vill du ha en mall för fullständig kemikalieförteckning kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Den förenklade kemikalieförteckningen används främst i verksamheter som är anmälningspliktiga med liten kemikaliehantering.

Den förenklade kemikalieförteckningen ska innehålla:

  • information som enligt egenkontrollförordningen ska finnas med,
  • information om produkten innehåller ämnen som omfattas av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Syftet med en förenklad kemikalieförteckning är att kunskapskravet uppfylls, att företaget uppmärksammar innehållet i de kemiska produkterna. Genom kemikalieförteckning arbetar alla med att skydda hälsa och miljö genom att veta vilka risker som finns och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas i verksamheten.

Om en förenklad kemikalieförteckning är tillräcklig får bedömas från fall till fall, men generellt sett gäller det främst U-verksamheter och verksamheter med liten kemikaliehantering. Till exempel förskolor, skolor, tatuerare och krossar, samt verksamheter med hantering som innebär att verksamhetsutövaren inte exponeras för kemikalier, till exempel lagerlokaler.

Önskar du handledning för förenklad kemikalieförteckning samt mallar för en sådan, kontakta miljöförvaltningen.

 

Alla verksamheter som hanterar märkningspliktiga kemikalier, oavsett antal eller mängd, ska ha säkerhetsdatablad för produkterna. Detta gäller alla klassificerade kemiska produkter (märkta med farosymboler). Datasäkerhetsbladen ska vara på svenska, uppdaterade och finnas lättillgängliga hos verksamheten/företaget.

För verksamheter med tre eller färre märkningspliktiga kemikalier räcker det med uppdaterade säkerhetsdatablad. Leverantörer av produkterna kan ge dig dem eller skicka dem till dig.

Läs mer:

Vägledning för kemikalieförteckning på Naturvårdsverket

Vad säkerhetsdatablad ska innehålla hittar du på Kemikalieinspektionen

Senast publicerad: