Bjuvs kommuns logga

Behandling av personuppgifter och GDPR

Informationen nedan beskriver hur dina personuppgifter behandlas inom kommunstyrelsen, som är Bjuvs kommuns ledande politiska nämnd.

Om personuppgifter

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden.

Om kommunstyrelsen som personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun ansvarar för all behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för dess verksamhet. En del av verksamheten består av myndighetsutövning och en annan del består av verkställande av beslut. Myndighetsutövning kan närmast beskrivas som beslut och andra åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild.

kommunstyrelsen hanterar även personuppgifter åt andra nämnder, genom att kommunens Kontaktcenter tar emot ärenden och frågor av olika slag som i vissa fall kan handläggas på plats.

Kommunstyrelsen är även arkivmyndighet och därmed ansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i samband med bevarandet och hanteringen av kommunarkivet.

Hur hanterar kommunstyrelsen dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Det ska även finnas en rättslig grund för behandlingen.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att fullgöra Kommunstyrelsens uppdrag. Den rättsliga grunden för att nämnden ska kunna behandla dina personuppgifter är i regel att:

  • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning
  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har
  • behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal

Nämnden kan även använda sig av samtycke som rättslig grund i vissa fall när ovanstående grunder inte är tillämpliga.

Vilka uppgifter behandlar nämnden?

För att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste nämnden behandla olika typer av personuppgifter, främst ditt namn och kontaktuppgifter. När du vänder dig till vårt Kontaktcenter, eller gör en anmälan eller ansökan i våra e-tjänster, så uppger du ofta namn och andra personuppgifter i samband med olika ärenden. Det vara i samband med en ansökan om förskoleplats, att du vill få hjälp med att skriva ut en tomtkarta, eller boka en idrottshall m.m. Även när du söker jobb hos kommunen, kommer vi att behandla namn och kontaktuppgifter.

För att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste nämnden i vissa fall även behandla känsliga uppgifter om dig. Det kan handla om att begära in läkarintyg när du har ansökt om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Nämnden kan också komma att använda dina personuppgifter för att administrera avgifter och för att följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete. Likväl hanteras personuppgifter i samband med upphandling av olika varor och tjänster.

Var sparar nämnden dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas digitalt i våra verksamhetssystem och vissa handlingar sparas för framtiden i det fysiska kommunarkivet.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om det stöds av lag eller förordning. Personuppgifter kan även lämnas om de finns nedskriva i allmänna handlingar som är offentliga, när dessa begärs ut av någon från allmänheten.

Nämnden kan därutöver komma att lämna ut dina personuppgifter till nämndens personuppgiftsbiträden, det vill säga systemleverantörer, för att kunna fullgöra ändamålet med behandlingen.

Överföring till tredje land

Personuppgifter som hanteras på kommunens egna servrar överförs inte till länder utanför EU/EES. I de fall där kommunen anlitar personuppgiftsbiträden har de genom avtal förbundit sig att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att informera nämnden om uppgifterna skulle överföras till tredje land och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Hur länge sparar nämnden dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas olika länge beroende på vilken handling de finns i. Nämndens informationshanteringsplan anger hur länge olika handlingar får sparas eller när de ska raderas. Vissa handlingar som innehåller personuppgifter måste arkiveras och sparas för framtiden.

Kontakt, klagomål och uppgifter till dataskyddsombud

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Om du har klagomål på hur kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunen och även till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

I Bjuvs kommun finns ett dataskyddsombud som ska hjälpa de personuppgiftsansvariga med dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet är även kontaktperson gentemot IMY och allmänheten.

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet för samtliga nämnder i Bjuvs kommun:

Melinda Höglind

042-458 56 62

melinda.hoglind@bjuv.se

Senast publicerad: