Bjuvs kommuns logga

Vid dödsfall

I vissa fall kan Bjuvs kommun hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

När någon avlider måste den avlidne personens ekonomi redovisas i en bouppteckning som skickas till Skatteverket. Den som har god kännedom om boets ekonomi kan kostnadsfritt upprätta en bouppteckning på Skatteverkets webbplats.

Juridisk kompetens för upprättandet av bouppteckning erbjuds ofta genom bank eller begravningsbyrå.

Det är vanligt att en försäkring faller ut till dödsboet som täcker hela eller delar av begravningskostnaderna. Den som företräder dödsboet bör därför i tidigt skede undersöka vilka försäkringar den avlidne hade.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan Bjuvs kommun göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Förutsättningarna för att kommunen ska kunna göra en dödsboanmälan är att:

 • den avlidne var folkbokförd och bodde i Bjuvs kommun,
 • den avlidne inte ägde fastighet eller tomt,
 • det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald,
 • den som ansöker om dödsboanmälan har god kännedom om dödsboet och tillgångarna när kontakt tas med kommunen,
 • den ekonomiska situationen inte kräver omfattande utredning,
 • att den avlidnes tillgångar tillsammans med andel i eventuell maka/makes giftorättsgods inte kan täcka annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet,
 • dödsbodelägarna är överens.

En dödsboanmälan kan inte göras om det finns komplicerade arvsfrågor på grund av testamente, äktenskapsförord eller efterarv. Om det i utredningen finns tveksamheter, kan dödsbohandläggare hänvisa dödsboet att i stället göra en bouppteckning.

Tänk på att:

 • de tillgångar som finns i dödsboet ska först och främst användas till begravningen,
 • stoppa alla autogireringar och andra överföringar,
 • avvakta med att betala räkningar och andra skulder till dess att utredningen om dödsboanmälan är klar,
 • den avlidnes eventuella skulder inte tas med i dödsboanmälan,
 • spara alla kvitton gällande begravning och avyttringskostnader,
 • dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras snarast inom två månader efter dödsfallet,
 • de anhöriga inte ska ha rört tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen,
 • om den avlidne var gift eller registrerad partner ska bådas ekonomi redovisas vid ansökan om dödsboanmälan. Med stöd av 12 kap 2 § äktenskapsbalken kan efterlevande make/registrerad partner begära att behålla sitt giftorättsgods.

Så här kommer du i kontakt med en dödsbohandläggare

Om du som är dödsbodelägare (du som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet vill att Bjuvs kommun utreder förutsättningar för att få upprättat en dödsboanmälan för den avlidne kan du använda vår e-tjänst (kräver BankID).

En dödsbohandläggare kommer därefter kontakta dig inom två arbetsdagar. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa Bjuvs kommuns kontaktcenter på telefon 042-458 50 00 för att sedan bli uppringd av en dödsbohandläggare.

Vid kontakten ska du lämna personuppgifter om den avlidne och dina kontaktuppgifter.

Dödsboförvaltning

Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.

Begravningskostnad

Om det saknas pengar i dödsboet till att betala hela eller delar av begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd.

Läs mer om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Frågor och svar om dödsbo och ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Borgerlig begravning

Borgerlig begravningsförrättare kan du hitta via din begravningsbyrå.

Senast publicerad: