Bjuvs kommuns logga

Socialpsykiatri

I Bjuvs kommun ska alla invånare som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Bildväljare

Den kommunala psykiatriverksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har funktionsnedsättning till följd av svår psykisk sjukdom.

Vi arbetar i huvudsak med förebyggande arbete. Vår målsättning är att stärka dina möjligheter till ett fungerande, självständigt och meningsfullt liv.

En psykisk funktionsnedsättning innebär att en person följd av svår psykisk sjukdom har väsentliga svårigheter att själv klara det dagliga livet, att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Svårigheterna ska ha funnits eller antas komma att bestå under en längre tid

Ansök om olika stöd - se nedan

Ansökan görs via socialsekreterare 042- 458 50 00 eller på blanketten Personer med psykisk ohälsa enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Nedan ser du vilka insatser som finns att söka.

Boendestöd riktar sig till dig som har en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och syftar till att ge stöd för att stärka och utveckla dina egna förmågor och resurser. Insatsen ges och utformas med målsättningen att öka din självständighet i vardagen. Boendestödet bygger på och förutsätter din aktiva medverkan i förändringsarbetet.

Kontakt

Boendestöd - intellektuell funktionsnedsättning

Enhetschef
Malin Boson
telefon 042-458 53 75
malin.boson@bjuv.se

Boendestöd - socialpsykiatri

Enhetschef
Tilde Jarl
telefon 042-458 54 87
tilde.jarl@bjuv.se

Särskilt boende i form av satellitlägenhet riktar sig till dig som trots stödinsatser inte klarar av att bo självständigt i ett ordinärt boende. Detta innefattar att du har behov av stöd och hjälp från personal stora delar av dygnet.

Kontakt

Enhetschef
Tilde Jarl
telefon 042-458 54 87
tilde.jarl@bjuv.se

Dagverksamhet riktar sig till dig som har behov av stöd, gemenskap eller hjälp att bryta isolering. Insatsen innebär sociala insatser i grupp en eller flera dagar i veckan. Syftet är att bryta isolering, främja sociala kontakter och upprätthålla funktioner som behövs för att klara den daliga livsföringen.

Kontakt

Träffpunkt 24:an

Besöksdress
Norra Storgatan 6, 267 31 Bjuv
telefon 042-458 51 35
Karta till Träffpunkt 24:an

Enhetschef
Tilde Jarl
telefon 042-458 54 87
tilde.jarl@bjuv.se

FACT-vårdprogram

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram med flexibel användning av psykiatrins och kommunens resurser. Syftet är att organisera vård och stöd utifrån dina behov och programmet kan erbjuda hjälp från både kommunen och psykiatrin genom så kallade flexibla team. Teamets huvudsakliga uppdrag är att stödja din återhämtning och att arbeta förebyggande för att du i bästa mån ska kunna bevara din psykiska hälsa. Din delaktighet är viktig.

För vem?

Programmet är till för dig som är vuxen och har en allmänpsykiatrisk diagnos. Undantaget är psykossjukdom. Din diagnos ska medföra nedsatt funktionsförmåga med perioder då du är i behov av akut stöd med ökade insatser, såväl som perioder då du har mindre behov av insatser.

Hur kommer jag i kontakt med FACT?

Kommunens samordnare kan svara på dina frågor och hon kan även hjälpa till med en remiss.

Samordnare Linn Thomson nås på mejl linn.thomson@bjuv.se

Du deltar i en studie

Som deltagare i FACT medverkar du i en studie. Denna typ av studie gör att vi säkert kan ta reda på vilken vård- och stödmodell som hjälper flest.

Läs mer om FACTS studie Pdf, 192 kB.

För att kunna jämföra resultat i studien kommer hälften av de som söker FACT i Bjuv att erbjudas vanlig behandling på mottagning som tidigare. Det är ett slumpmässigt urval som avgör vilken grupp man kommer i.

Kontaktperson är ett socialt stöd som riktar sig till dig som saknar eller har ett bristfälligt socialt kontaktnät, och inte själv har förmåga att ta kontakt med andra. Kontaktpersonens uppgift är att hjälpa till att bryta isolering, ge råd och stöd i vissa situationer (av okomplicerad art) samt att uppmuntra dig till att delta i samhället aktiviteter.

Om du vill ha stöd av en kontaktperson kan du kontakta Bjuvs kommuns biståndshandläggare på telefon 042-458 50 00 eller ansöka om insatser via blankett.

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Handläggare

Vakant

Telefontid: Måndag - fredag 8.30 - 16.00


För att ansöka om insatser vänder du dig till en socialsekreterare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Hämta blankett för ansökan.

Kontakt

På tider utöver telefontiderna finns möjlighet att nå eller lämna meddelande på din socialsekreterares telefon alternativt kontakta Bjuvs kommuns kontaktcenter:

Telefon växel 042- 458 50 00

info@bjuv.se

Kontakt

Psykisk ohälsa

Socialsekreterare

telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: